Käyttöehdot

  1. Yleistä Bigture.fi-palvelun toimittaa Piggy Creative (Y-tunnus: 2706442-6), Fredrikinkatu 67 D 40, 00100 Helsinki (jäljempänä “Palveluntarjoaja”). Palvelu löytyy osoitteesta: www.bigture.fi (jäljempänä “Palvelu”). Palvelun tehtävänä on välittää ammattikuvaajien kuvaspalveluita ja helpottaa kuvauspalveluiden vertailemista ja ostamista. Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä “Käyttöehdot”). Sisällöntuottajille on olemassa omat näistä ehdoista poikkeavat ehdot. Palvelun käyttäjä eli asiakas joka tekee tarjouspyynnön kuvaajasta palvelun kautta (jäljempänä “Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin (jäljempänä “Käyttöehdot”) ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä. Vain 18 vuotta täyttäneillä on oikeus käyttää Palvelua. Palvelu koostuu useiden eri Sisällöntuottajien eli Palveluun hyväksyttyjen valokuvaajien (jäljempänä “Sisällöntuottaja”) Palveluun toimittamasta ja tarjoamasta sisällöistä. Palvelun ylläpitäjänä toimii Palveluntarjoaja.
  2. Palvelun käyttö Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö esimerkiksi tilanteessa, jossa Käyttäjä väärinkäyttää Palvelua.
  3. Palveluntarjoajan tehtävät ja vastuut Palvelusta Palveluntarjoaja ei anna mitään suoria tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai tietojen oikeellisuudesta. Palvelussa tapahtuu Käyttäjien ja Sisällöntuottajien välistä viestintää joko suoraan tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien ja Sisällöntuottajien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista ja vahingoista. Palveluntarjoaja toimii välittäjänä Käyttäjän ja Sisällöntuottajan välillä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjän ja Sisällöntuottajan välisestä tarjouspyynnöstä tai tarjouksesta, eikä näiden johdosta mahdollisesti syntyvästä sopimuksesta tai sen oikeellisuudesta ja sisällöstä. Palvelutarjoaja ei ole Käyttäjän ja Sisällöntuottajan välisen tarjouspyynnön, tarjouksen tai sopimuksen osapuoli, eikä se vastaa Käyttäjän ja Sisällöntuottajan välisen sopimuksen luomista velvoitteista sopimuksen toista osapuolta kohtaan. Palveluntarjoajalla ei ole Käyttäjän ja Sisällöntuottajan välisen tarjouspyynnön, tarjouksen tai sopimuksen täyttö- tai valvontavelvollisuutta, vaan Palveluntarjoaja toimii ainoastaan Sisällöntuottajien välittäjänä.
  4. Palvelun immateriaalioikeudet Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. palvelun kaikki aineettomat oikeudet ovat palveluntarjoajalla tai muulla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla ja Sisällöntuottajilla, ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai Sisällöntuottajan oikeuksia loukaten.
  5. Vastuunrajoitus Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja Käyttäjä käyttää Palveluntarjoajan ja Sisällöntuottajien tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvariskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.
  6. Muut ehdot Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Palveluntarjoaja vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä tai mahdollisista tietoturvariskeistä. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa Käyttöehtoja. Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.
  7. Erimielisyyksien ratkaisu Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla ja Käyttäjä on kuluttajan asemassa, kuluttajan on mahdollista saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle.